Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fontal
fontal
['fɔntl]
tính từ
từ đầu, từ gốc, nguyên thuỷ
(thuộc) lễ rửa tội


/'fɔntl/

tính từ
từ đầu, từ gốc, nguyên thuỷ
(thuộc) lễ rửa tội

Related search result for "fontal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.