Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foehn
foehn
Xem fẺhn


/'fə:n/ (foehn) /fə:n/

danh từ
(địa lý,ddịa chất) gió phơn (gió nồm vùng An-pơ)

Related search result for "foehn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.