Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fluxionary
fluxionary
['flʌk∫nəri]
Cách viết khác:
fluxional
['flʌk∫nl]
như fluxional


/fluxionary/

tính từ
(toán học) vi phân


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.