Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flory
flory
['flɔ:ri]
Cách viết khác:
fleury
['fluəri]
như fleury


/flory/

tính từ
trang trí bằng hoa irit (huy hiệu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.