Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
floozie
floozie
['flu:zi]
Cách viết khác:
floozy
['flu:zi]
như floozy


/floozie/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mèo, gái điếm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "floozie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.