Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fleury
fleury
['fluəri]
Cách viết khác:
flory
['flɔ:ri]
tính từ
trang trí bằng hoa irit (huy hiệu)


/fleury/

tính từ
trang trí bằng hoa irit (huy hiệu)

Related search result for "fleury"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.