Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flame-projector
flame-projector
['fleimprə'dʒektə]
Cách viết khác:
flame-thrower
['fleim,θrouə]
danh từ
(quân sự) súng phun lửa


/'fleimprə,dʤektə/ (flamer-thrower) /'fleim,θrouə/
thrower) /'fleim,θrouə/

danh từ
(quân sự) súng phun lửa

Related search result for "flame-projector"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.