Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fixing agent


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: vật lý
chất hãm ảnh
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tác nhân cố định
    Lĩnh vực: điện lạnh
thuốc định hình
thuốc hãm
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: vật lý
chất hãm ảnh
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tác nhân cố định
    Lĩnh vực: điện lạnh
thuốc định hình
thuốc hãm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.