Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fisher

fisher
['fi∫ə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuyền đánh cá
(từ cổ,nghĩa cổ) người câu cá; người đánh cá; người sống về nghề chài lưới
fisher of men
(từ cổ,nghĩa cổ) nhà truyền giáo


/'fiʃə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuyền đánh cá
(từ cổ,nghĩa cổ) người câu cá; người đánh cá; người sống về nghề chài lưới !fisher of men
(từ cổ,nghĩa cổ) nhà truyền giáo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.