Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fish-carver
fish-carver
['fi∫,kɑ:və]
danh từ
dao lạng cá (ở bàn ăn)


/'fiʃ,kɑ:və/

danh từ
dao lạng cá (ở bàn ăn)

Related search result for "fish-carver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.