Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-office
fire-office
['faiər,ɔfis]
danh từ
hãng bảo hiểm hoả hoạn


/'faiər,ɔfis/

danh từ
hãng bảo hiểm hoả hoạn

Related search result for "fire-office"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.