Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire department
fire+department
['faiədi'pɑ:tmənt]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sở cứu hoả


/'faiədi'pɑ:tmənt/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sở cứu hoả

Related search result for "fire department"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.