Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filter-tipped
filter-tipped
['filtətipt]
tính từ
có đầu lọc (điếu thuốc lá)
filter-tipped cigarettes
thuốc lá điếu có đầu lọc


/'filtətipt/

tính từ
có đầu lọc (điếu thuốc lá)
filter-tipped cigarettes thuốc lá điếu có đầu lọc

Related search result for "filter-tipped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.