Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fictionise
fictionise
['fik∫ənaiz]
Cách viết khác:
fictionize
['fik∫ənaiz]
như fictionize


fictionise

Related search result for "fictionise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.