Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fictional
fictional
['fik∫ənl]
tính từ
hư cấu; được kể lại như một truyện hư cấu
fictional characters
những nhân vật hư cấu
a fictional account of life on a farm
một câu chuyện hư cấu về cuộc sống ở một trang trại


/'fikʃənl/

tính từ
hư cấu, tưởng tượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fictional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.