Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fibrillated
fibrillated
['faibrileitid]
Cách viết khác:
fibrillate
['faibrileit]
như fibrillate


/'faibrileit/ (fibrillated) /'faibrileitid/ (fibrillose) /'faibrilouz/

tính từ
có sợi nhỏ, có thớ nhỏ
(thực vật học) có rễ tóc

Related search result for "fibrillated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.