Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fianna fail


/'fi:ənəfɔ:l/

danh từ
đảng những người Ai-len vũ trang

Related search result for "fianna fail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.