Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetal
fetal
['fi:tl]
Cách viết khác:
foetal
['fi:tl]
như foetal


/'fi:tl/ (fetal) /'fi:tl/

tính từ
(thuộc) thai, (thuộc) bào thai

Related search result for "fetal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.