Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feoffer
feoffer
['fefə]
Cách viết khác:
feoffor
[fə'fɔ:]
như feoffor


/fə'fɔ:/ (feoffer) /'fefə/

danh từ
người cấp thái ấp

Related search result for "feoffer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.