Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fennec
fennec
['fenek]
danh từ
(động vật học) loài cáo tai to ở Châu Phi


/'fenek/

danh từ
(động vật học) loài cáo tai to (Châu phi)

Related search result for "fennec"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.