Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
federalise
federalise
['fedərəlaiz]
Cách viết khác:
federalize
['fedərəlaiz]
như federalize


/'fedərəlaiz/ (federalise) /'fedərəlaiz/

động từ
tổ chức thành liên bang; tổ chức theo chế độ liên bang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "federalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.