Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
federal
federal
['fedərəl]
tính từ
(thuộc) liên bang
federal policies
chính sách liên bang
federal police
cảnh sát liên bang


/'fedərəl/

tính từ
(thuộc) liên bang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "federal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.