Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
featured
featured
['fi:t∫əd]
tính từ
có đường nét, có nét mặt
được đưa ra, được đề cao


/'fi:tʃəd/

tính từ
có đường nét, có nét mặt
được đưa ra, được đề cao

Related search result for "featured"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.