Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faunist
faunist
['fɔ:nist]
danh từ
nhà nghiên cứu hệ động vật


/fɔ:nist/

danh từ
nhà nghiên cứu hệ động vật, nhà động vật học

Related search result for "faunist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.