Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fastidiousness
fastidiousness
[fə'stidiəsnis]
danh từ
sự khó tính, sự khó chiều; tính cảnh vẻ, sự kén cá chọn canh


/fæs'tidiəsnis/

danh từ
tính dễ chán
sự khó tính, sự khó chiều; tính cảnh vẻ, sự kén cá chọn canh

Related search result for "fastidiousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.