Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
family butcher
family+butcher
['fæmili'but∫ə]
danh từ
người bán thịt cho các gia đình (khác với người bán thịt cho quân đội)


/'fæmili'butʃə/

danh từ
người bán thịt cho các gia đình (khác với người bán thịt cho quân đội)

Related search result for "family butcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.