Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fall asleep




fall+asleep

[fall asleep]
saying && slang
begin to sleep, drop off
Don't fall asleep while we're in church. It's embarrassing.



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.