Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fakir
fakir
['fɑ:kiə]
Cách viết khác:
faquir
['fɑ:kiə]
danh từ
Fakia, thầy tu khổ hạnh


/fɑ:kiə/ (faquir) /'fɑ:kiə/

danh từ
Fakia, thầy tu khổ hạnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fakir"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.