Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
factual

factual
['fæktjuəl]
tính từ
thực sự, căn cứ theo sự thực


/'fæktjuəl/

tính từ
(thuộc) sự thực; căn cứ trên sự thực; thực sự, có thật

Related search result for "factual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.