Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
factotum
factotum
[fæk'toutəm]
danh từ
người được thuê làm mọi thứ việc


/fæk'toutəm/

danh từ
người quản gia
người làm mọi thứ việc

Related search result for "factotum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.