Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extraterrestrial

extraterrestrial
[,ekstrəti'restriəl]
tính từ
ngoài trái đất, ngoài khí quyển


/'ekstrəti'restriəl /

tính từ
ngoài trái đất, ngoài quyển khí

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.