Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extra-essential
extra-essential
[,ekstrəi'sen∫əl]
tính từ
ngoài thực chất (của một vật)


/'ekstrəi'senʃəl/

tính từ
ngoài thực chất (của một vật)

Related search result for "extra-essential"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.