Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expectoration
expectoration
[eks,pektə'rei∫n]
danh từ
sự khạc, sự nhổ, sự khạc đờm
đờm khạc ra


/eks,pektə'reiʃn/

danh từ
sự khạc, sự nhổ, sự khạc đờm
đờm (khạc ra)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.