Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excursional
excursional
[iks'kə:∫ənl]
Cách viết khác:
excursionary
[iks'kə:∫ənəri]
tính từ
có tính chất một cuộc đi chơi; có tính chất một cuộc đi chơi tập thể; có tính chất một cuộc đi tham quan


/iks'kə:ʃənl/ (excursionary) /iks'kə:ʃənəri/

tính từ
có tính chất một cuộc đi chơi; có tính chất một cuộc đi chơi tập thể; có tính chất một cuộc đi tham quan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.