Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excite

excite
[ik'sait]
ngoại động từ
kích thích ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), kích động
don't excite (yourself)!
hãy bình tĩnh! đừng nóng mà!(vật lí) kích thích

/ik'sait/

ngoại động từ
kích thích ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), kích động !don't excite [yourself]!
hãy bình tĩnh! đừng nóng mà!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "excite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.