Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evidential
evidential
[,evi'den∫əl]
tính từ
có tính cách bằng chứng, dựa trên bằng chứng
evidential proof
chứng cứ rành rành, chứng cứ hiển nhiên


/,evi'denʃəl/

tính từ
chứng, chứng cớ, bằng chứng; để làm bằng chứng; dựa trên bằng chứng; cung cấp bằng chứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.