Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equitation
equitation
[,ekwi'tei∫n]
danh từ
(thường) (đùa cợt) thuật cưỡi ngựa; tài cưỡi ngựa


/,ekwi'teiʃn/

danh từ
(thường)(đùa cợt) thuật cưỡi ngựa; tài cưỡi ngựa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "equitation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.