Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epiphenomenon
epiphenomenon
[,epifi'nɔminən]
danh từ, số nhiều epiphenomena
(y học); (triết học) hiện tượng phụ


/,epifi'nɔminən/

danh từ, số nhiều epiphenomena
(y học); (triết học) hiện tượng phụ

Related search result for "epiphenomenon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.