Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epicycloid

epicycloid
[,epi'saiklɔid]
danh từ
(toán học) Epixicloit


/,epi'saiklɔid/

danh từ
(toán học) Epixicloit

Related search result for "epicycloid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.