Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epicarp
epicarp
['epikɑ:p]
Cách viết khác:
exocarp
['eksəkɑ:p]
danh từ
(thực vật học) vỏ quả ngoài


/'epikɑ:p/ (exocarp) /'eksəkɑ:p/

danh từ
(thực vật học) vỏ quả ngoài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.