Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epical
epical
['epikəl]
Cách viết khác:
epic
['epik]
như epic


/'epik/

danh từ (epopee) /'epoupi:/
thiên anh hùng ca, thiên sử thi

tính từ (epical) /'epikəl/
có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi

Related search result for "epical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.