Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epic
epic
['epik]
danh từ
Cách viết khác:
epopee
['epoupi:]
thiên anh hùng ca, thiên sử thi
tính từ
Cách viết khác:
epical
['epikəl]
có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi


/'epik/

danh từ (epopee) /'epoupi:/
thiên anh hùng ca, thiên sử thi

tính từ (epical) /'epikəl/
có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "epic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.