Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
entellus
entellus
[en'teləs]
danh từ
khỉ đuôi dài ở Ấn-độ ((cũng) entellus monkey)


/en'teləs/

danh từ
(động vật học) khỉ đuôi dài (Ân-độ) ((cũng) entellus monkey)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.