Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
engraft
engraft
[in'grɑ:ft]
ngoại động từ
(thực vật học); (y học) ghép (cây, da...)
ghép vào, lồng vào
thêm (râu ria...) vào
làm thấm nhuần (nguyên tắc...)


/in'grɑ:ft/

ngoại động từ
(thực vật học); (y học) ghép (cây, da...)
ghép vào, lồng vào
thêm (râu ria...) vào
làm thấm nhuần (nguyên tắc...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.