Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
encash
encash
[in'kæ∫]
ngoại động từ
lĩnh (séc, tiền)
thu (séc, tiền)
đổi lấy tiền mặt (hối phiếu...)


/in'kæʃ/

ngoại động từ
lĩnh (séc, tiền)
thu (séc, tiền)
đổi lấy tiền mặt (hối phiếu...)

Related search result for "encash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.