Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
en-tout-cas
en-tout-cas
[,ɒηtu'kɑ:]
danh từ
ô tô, dù to
sân quần vợt cứng


/,Ỵ:ɳtu'kɑ:/

danh từ
ô tô, dù to
sân quần vợt cứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.