Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elliptical
elliptical
[i'liptikəl]
tính từ
(toán học) (như) elliptic
(ngôn ngữ học) tỉnh lược
elliptical clauses
mệnh đề tỉnh lược


/i'liptikəl/

tính từ
(toán học) (như) elliptic
(ngôn ngữ học) tĩnh lược

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.