Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eleutheromania
eleutheromania
[i'lju:θərə'meinjə]
danh từ
chứng cuồng si tự do


/i'lju:θərə'meinjə/

danh từ
chứng cuồng thích tự do


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.