Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electroshock
electroshock
[i'lektrə∫ɔk]
danh từ
(y học) sốc điện
Electroshock therapy
Chữa bệnh bằng sốc điện


/i,lektrous'ʃɔk/

danh từ
(y học) sốc điện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.