Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electron beam(Tech) tia điện tử

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    beam ray
Related search result for "electron beam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.